Obchodní podmínky společnosti Natural Harmony

  1. Přeskočit na menu
  2. Přeskočit na volbu jazyků
  3. Přeskočit na vyhledávání
 
 
 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Natural Harmony s.r.o., se sídlem Bratří Hlaviců 94, 75501 Vsetín, IČ: 28629906 zapsané v obchodním rejstříku  u rejstří­kového soudu v Ostravě a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 
Prodávající je obchodní společnost Natural Harmony s.r.o., se sídlem Bratří Hlaviců 94, 75501 Vsetín, IČ: 28629906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v obchodním rejstříku  u rejstří­kového soudu v Ostravě . Natural Harmony s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím –spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné - Vyprodáno“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
 

Zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b.

Natural Harmony s.r.o. je správce dat

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- Poskytování služeb a plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do e-shopu, dodání zboží.)

- Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Doprava a doručení

Zboží, které nemáme skladem je dodáváno dle lhůty uvedené v detailu zboží od objednání nebo přijetí platby, ale může to být i dříve nebo později. Kupující je vždy informován e-mailem, případně telefonicky o termínu a způsobu expedice. Objedná-li kupující v jedné objednávce více výrobků s různými termíny dodání, bude celá zakázka expedována najednou, tj. dle nejdelšího termínu dodání.

Doručení na adresu

Zboží bude doručeno některou ze smluvních přepravních společností (TOP TRANS, DPD, Doprava na paletách) na adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém nebo poptávkovém formuláři. Přepravní společnosti doručují zásilky za první uzamykatelné dveře. Kupující je předem informován o termínu doručení zásilky.
 

Závazný postup při přebírání zásilky od přepravních společností

při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda není vnější obal výrobku poškozen. Pokud obal jeví známky poškození, zásilku nepřevezme nebo převezme s výhradou.
V případě, že vnější obal jeví známky poškození, je nutné sepsat s řidičem záznam o poškození. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny prodávajícího.

• izolaci a ostatní zboží dopravujeme k zákazníkovi na místo vykládky kamiony i menšími auty
• zboží většinou doručujeme až na místo stavby, příjezdová cesta k místu vykládky musí
být vhodná pro kamion, (neplatí u kusových zásilek), pokud příjezdová cesta neumožňuje vjezd kamionu,
není možné doručit zboží až na požadované místo vykládky, řidič vyloží zboží na nejbližším vhodném místě.

• nezajišťujeme vykládku zboží na paletách z kamionu
zákazník si musí zajistit vysokozdvižný vozík či jinou formu vykládky, pokud si objednal zboží na paletách
finanční spoluúčast zákazníka na dopravě nezahrnuje vykládku zboží na paletách z kamionu či jiného auta!
U dodání autem s čelem je možné paletu složit na rovnou plochu (manipulace paletovým vozíkem)
• vykládku zboží si zajišťuje zákazník sám; na místě vykládky musí být odpovídající počet osob
(podle dodávaného množství materiálu, nejméně dvě osoby)
• kusové zásilky posíláme balíkovou službou TopTrans, zaslání je možné i na dobírku
 

Speciální podmínky u společnosti Doprava na paletách

tímto dopravcem jsou zasílány objemné zásilky s hliněnou omítkou v big-becích.
Upozorňujeme na důležité podmínky tohoto dopravce.

Příjemce nemůže převzetí zásilky podmiňovat kontrolou obsahu zjevně nepoškozené ucelené manipulační jednotky nebo před vyplacením dobírky za zboží nebo přepravné. Takové jednání se považuje za překážku v plnění smluvních ujednání, a pokud nedojde k řádnému doručení je zásilka vrácena odesílateli s právem na náhradu nákladů s tím spojených.

Dodací lhůty
standardní doručení je 1-2 prac.dny od 8  do 16 hod, jakékoliv požadavky na přesnější termín doručení je předmětem příplatkové ceny

Pokud se nepodaří doručit zásilku z důvodů na straně  příjemce, považuje se toto za marnou jízdu. Opětovným doručením takové zásilky vzniká nárok na náhradu nákladů s tím spojených (obvykle až 50% ceny dopravy), opětovné doručení musí odsouhlasit objednavatel dopravy.


Mimosoudní řešení sporu

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2010

Ceník přepravy zboží

Cena dopravy je vypočítávána na základě hmotnosti popřípadě vzdálenosti místa doručení. Orientační cenu je možné zjistit v prodejní kartě produktu, při zadání množství je cena dopravy dopočítávána.
Výsledná cena je pak vyčíslena v nákupním košíku (první krok objednávky).Pro Slovensko platí speciální ceny dopravy, cena je dostupná až po zvolení regionu doručení v  prvním kroku objednávkového procesu.

Doprava zdarma (PLATÍ POUZE PRO ČR)

  
U vybraného zboží nabízíme dopravu ZDARMA
tato informace je dostupná v prodejní kartě produktu, pokud tuto informaci neobsahuje, není možné získat dopravu zdarma.

  
 


 

Platba dobírkou

Ve výše uvedených cenách za dopravu nejsou započítány ceny dobírky, které jsou vždy na volbě zákazníka. Pokud je zvolena platba dobírkou je k částce dopravy připočtena částka 50 Kč.

V případě objednání více výrobků než je 5 Ks, se objednávka automaticky mění na poptávku a kupující e-mailem obdrží kalkulaci včetně nákladů na dopravu.
Výše uvedené ceny dopravy jsou platné výhradně pro objednávky z ČR. Pro zaslání na Slovensko bude cena za dopravu stanovena na základě objednávky.   
 

Platební metody

 
Platba hotově na dobírku
Platba při převzetí je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak za zboží zaplatit.
hotově - dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele - zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.
Cena za platbu dobírkou je 50 Kč.

Platba převodem na bakovní účet
Při zaslání potvrzení vaší objednávky je Vám automaticky generován doklad (zálohová faktura) pro zaplacení převodem na účet společnosti 2500190970/2010. Po připsání platby na náš účet na tentýž e-mail obdržíte daňový doklad.
Při platbě převodem předem:
  • může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet)
  • je třeba, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě ji lze považovat za zrušenou
 
 
 
 

Postup při uplatnění reklamce

při zjištění  poškození zboží neprodleně Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je obchodní společnost Natural Harmony s.r.o., se sídlem Bratří Hlaviců 94, 7550 Vsetín, IČ: 28629906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Ostravě je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba u spotřebitele činí 24 měsíců. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok na záruční dobu v trvání 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 
Na místo záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 
Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:
vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 
Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.
 
Aktualizace podmínek: 25.5. 2018
 

Přeskočit na obsah